วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 9 (27/07/2552)

ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองในการจัดระบบแฟ้มสะสมงาน

การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลด้วย e-Portfolio

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น