วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เรียงความ คำพ่อสอนกับชีวิตประจำวัน

การที่คนมีจิตใจกุศล จิตใจที่จะแสวงหาความดี
ทำบุญทำทานนั้น เป็นขั้นที่สำคัญมากในการหาความสุข
ถ้าจะกล่าวถึงการมีความสุขแล้วนั้น เป็นสิ่งที่เราตั้งใจแน่วแน่ที่จะแสวงหามัน ส่วนการมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกุศลนั้น เชื่อว่าเป็นสิงที่คนทั่วไปหรือคนแทบทุกคนปรารถนาเช่นกันกับการปรารถนาที่จะมีจิตที่สงบสุข ต้องขึ้นอยู่กับการกระทำและสิ่งที่จะเป็นตัวสั่งการตัวที่สั่งการและควบคุมการกระทำคือจิตใจ ดังคำกล่าวที่ว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว”
คนเราทุกคนนั้นเกิดมาจากรากฐานและการสั่งสอนไม่เหมือนกัน บ้างก็ได้รับการเอาใจใส่มาดี มาจากการได้รับการเลี้ยงดุอบรมสั่งสอนดี แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูอย่างดี ถูกปล่อยปะละเลย ทั้งนี้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมของคนสองกลุ่มนี้ มีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็ใช่ว่า ผู้คนที่มีความแตกต่างกันนี้จะไม่สามารถดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันได้ในสังคมนี้ พวกเค้าเหล่านั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้ ถ้ามีความปรารถนาดีต่อกันเห็นใจซึ่งกันและกัน และที่สำคัญนั้นมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเปิดใจเข้าหากัน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสังคมที่อยู่ร่วมกันก็จะมีความสุข
การที่เราจะสามารถทำให้สังคมมีความสุขได้อีกทางนั้นก็คือ การทำบุญ หรือเราจะเรียกได้อีกอย่างว่า การที่จิตใจแสวงหาความดี ด้วยการทำบุญ การที่เราจะทำบุญเราควรเริ่มจากการ ที่เราต้องทำจิตใจของเราให้สงบสุขก่อน เมื่อจิตสงบดีแล้ว ร่างกายก็จะแจ่มใส พร้อมที่จะเปิดใจรับ เปิดใจทำ และขั้นที่จะแสวงหาความสุขได้นั้นต้องแน่นอนคือ ขั้นแห่งการกระทำ
มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่แสวงหาความสุขจากการเป็นผู้ให้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ ที่เรามีอยู่เหลือเฟือ การให้ที่นอกเหนือไปจากนั้นคือ การให้ที่ประกอบมาจากจิตที่หวังดี เต็มใจให้ ให้โดยไม่หวังผลใด หรือสิ่งใดตอบแทนมาแล้วนอกจากที่เราเป็นผู้ให้ที่มีความสุข และความสุขของคนที่เป็นผู้ให้ก็คงจะต้องหนีไม่พ้นก็คงจะเป็น การที่เราได้เห็นผู้รับยิ้มแย้ม อย่างมีความสุข นั้นก็ทำให้เราซึ่งเป็นผู้ให้มีความสุขได้เช่นกัน นอกจากนี้การเป็นผู้ให้ที่มีความสุขอีกอย่างหนึ่งก็คือ การเป็นผู้ให้กำลังใจ
กำลังใจ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการกระทำสิ่งใด ในการก้าวเดินต่อไป ในการฟันฝ่าอุปสรรค์ต่างๆที่พบเจอไปได้ เนื่องจากเมื่อเราหรือใครก็แล้วแต่ต้องประสบกับปัญหาที่จะต้องทำให้จิตใจเหนื่อยหน่าย ทำให้จิตใจของเราท้อแท้ เมื่อกำลังใจเริ่มถูกบั่นทอนและทำลายลงเพราะความเหนื่อยล้าแล้วนั้น ต่อให้เราพยายามลุกขึ้นสู้เพียงใด นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะแกร่งกล้าขึ้น แต่อาจจะทำให้เราแย่ลง แต่งในขณะเดียวกันนั้นถ้าเราได้รับการให้กำลังใจจากคนที่สามารถเข้าใจเราได้ บางทีมันก็จะทำให้เราเกิดพลัง พลังที่จะทำให้เราต่อสู้กับมัน ฟันฝ่าอุปสรรค์ ที่มายมายไปได้ไม่ยากนัก เหมือนที่เราเชื่อกันว่าเมื่อ “กายพร้อม ใจพร้อม เราทำได้”

การทำความดีอีกประการคือการที่เรามีความซื่อสัตย์สุจริต เนื่องจากการซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานแห่งการทำความดีทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และที่สำคัญที่สุดการมีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น การปลูกฝังความซื่อสัตย์นั้นควรเริ่มปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆ เมื่อเด็กเติบโตขึ้นก็จะเป็นคนที่มีความใสสะอาด ทั้งทางกาย และทางใจ เป็นคนดีที่มีความเจริญมั่นคงต่อไป
การมีความซื่อสัตย์สุจริตนั้นเป็นพื้นฐานเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าเราจะสำเร็จการศึกษามาจากที่ใด มีคุณค่าสูงส่งมากเพียงใดมีประโยชน์ซึ่งสมควรอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้ที่สมควรที่จะได้ทำการศึกษา นอกจากนี้ยังควรที่จะมีการสุจริตเป็นระเบียบ ที่จะกล่าวถึงความสุจริตเป็นระเบียบในพฤติกรรม หรือทางกาย นอกจากนี้ยังควรที่จะมีความสุจริตที่ที่เกิดขึ้นในทางจิตใจ และเมื่อทั้งสองอย่าง ทั้งสองประการเกื้อกูลกันแล้ว เราจึงควรที่จะจำเป็นอบรมบำรุงให้ทั้งสองสิ่งนี้นั้น อาศัยและเกิดความเกื้อกูลกัน เกิดความมั่นคงเที่ยงตรง แน่แท้ เมื่อเราสามารถเกิดความมั่นคงได้ก็จะรวมไปถึง ปัญญาความรู้ที่มีอยู่ก็จะสามารถหยิบมาใช้ได้อย่างเด่นชัด ปราศจากความสับสน ที่เต็มเปี่ยไปด้วยถูกต้องถ่องแท้ ไม่ลังเลที่จะเลือกใช้และตัดสินใจอย่างถูกต้อง
การที่เราจะเป็นคนดีนั้น ไม่ใช่ว่าจะทำได้ยาก เพียงแต่ต้องกระทำมาจากจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความปรารถนา และความบริสุทธิ์ ถัดจากนั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่เราต้องการ โหยหา ที่จะได้มาครอบครอง สิ่งๆนั้นเราเรียกกันว่า “ความสุข”ที่เกิดขึ้นทั้งทางกาย และทางใจ

Mind mapping ๙ คำพ่อสอน ในรูปแบบของตนเอง


วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ 5 เรียนเรื่องการใช้โปรแกรมMindjet MindManager และวิเคราะห์เรื่องคำพ่อสอนวันนี้ได้รู้เรื่องการใช้โปรแกรมMindjet MindManager และวิเคราะห์เรื่องคำพ่อสอนแล้วนำส่วนที่วิเคราะห์แล้วนั้นมา
ใส่ในโปรแกรมMindjet MindManager และตกแต่งให้สวยงามซึ่งของกลุ่มดิฉันได้ทำตั้งแต่หน้า 142-152 ของหนังสือคำพ่อสอน

รูปด้านบนคือบทวิเคราะห์จากหนังสือคำพ่อสอนที่ใช้โปแกรมดังกล่าวที่อาจารย์ได้สอนมาของกลุ่มดิฉัน

วันนี้ดิฉันได้ทราบถึงประโยชน์ของโปรแกรมMindjet MindManager

1.เป็นโปรแกรมที่ระดมความคิด

2.ใช้ในการนำเสนอ

3.ช่วยในการวิเคราะห์ ใช้สร้างส่วนของเนื้อหา web word powerpoint และอื่นๆ